Firemná kultúra

Obsah tréningu: FIREMNÁ KULTÚRA

 

Charakteristika firemnej kultúry a prvky firemnej kultúry

 • postoje a prístupy zamestnancov
 •  štýl vedenia a riadenia ľudí
 •  úroveň internej komunikácie
 •  prístup a postoje voči klientovi (externému aj internému)

 

Práca s tímom a možnosti pracovníkov podieľať sa na rozvoji firemnej kultúry

 • prenos prvkov a princípov firemnej kultúry do riadenia a vedenia ľudí (tvrdých aj mäkkých zručností manažéra)
 • motivácia ľudí k správaniu sa podľa pravidiel želanej firemnej kultúry
 • Individuálna a  skupinová diskusia, prezentácia riešení s okamžitou SV

 

Metódy zisťovania úrovne a kvality firemnej kultúry

 • kompetenčný model                              
 • štandard chovania                     
 • nábor a výber zamestnancov                 
 • systém vzdelávania a rozvoja                 
 • systém hodnotenia  zamestnancov         
 • systém odmeňovania zamestnancov      
 • interní/externí komunikácia firmy 
 • chovanie manažérov a kolegov              
 • prieskum (Mystery Shopping, audit…)  
  •     individuálna a  skupinová diskusia ,  interaktívne zážitkové aktivity,  riešenie modelových

    prípadov , video natáčanie

 

Nástroje a aktéri zmeny firemnej kultúry

 • vnútorný a vonkajší vplyv pôsobiaci na zmenu firemnej kultúry
 •  predpoklady úspechu/neúspechu zmeny firemnej kultúry
 •  fázy zmeny firemnej kultúry
 •  kritériá hodnotenia úspešnosti zmeny firemnej kultúry
 • Individuálna a  skupinová diskusia, brainstorming,  modelové situácie a spätná väzba,

    sebadiagnostika na základe testov,

 

 

Učebný plán tréningu a rozsah hodín

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Teória

Prax

Charakteristika firemnej kultúry a prvky firemnej kultúry

1

1

0

Práca s tímom a možnosti pracovníkov podieľať sa na rozvoji firemnej kultúry

5

1

4

Metódy zisťovania úrovne a kvality firemnej kultúry

6

1

5

Nástroje a aktéri zmeny firemnej kultúry

4

1

3

 

Spolu

16

4

12