Nábor a výber

Obsah tréningu: NÁBOR A VÝBER

 

Psychosociálne aspekty personálnej práce a presné špecifiká požiadaviek na pracovné miesto

 • Typológia osobnosti
 •  Psychológia osobnosti
 • Špecifikácia profesijných a osobnostných požiadaviek
 • Individuálna a skupinová diskusia, brainstrorming

 

Analýza predložených údajov o pracovníkov

 • Životopis a sprievodný list
 • Referencie, odborné posudky, diagnostické podklady
 • Riešenie modelových prípadov, individuálna a skupinová diskusia, brainstrorming

 

       Metódy zisťovania profesijných a osobnostných hodnôt

 •  Cielený rozhovor
 • Telefonický rozhovor
 • Psychologické testy
 • Dotazník
 • Štúdium CV
 • Manažérske testy a hry
 • Odborné testy
 • Modelové individuálne a skupinové situácie

Zdroje získavania nových uchádzačov Inzeráty

 • Spolupráca s úradmi
 • Doporučenia
 • Priame oslovenia
 • Personálne agentúry
 • Texty inzerátov, formulácia textov
 •  Riešenie modelových prípadov, skupinová diskusia

       Prijímací pohovor a jeho štruktúra

 • Úvod
 •  Priebeh rozhovoru
 •  Dohoda o ďalšom postupe
 •   Skupinová diskusia, riešenie modelových prípadov, interaktívne zážitkové aktivity, video

 

Učebný plán tréningu a rozsah hodín

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Teória

Prax

Psychosociálne aspekty personálnej práce a presné špecifiká požiadaviek na pracovné miesto

1

0,5

0,5

Analýza predložených údajov o pracovníkov

4

1

3

Metódy zisťovania profesijných a osobnostných hodnôt

4

1

3

Zdroje získavania nových uchádzačov

1

0,5

0,5

Prijímací pohovor a jeho štruktúra

6

1

5

Spolu

16

4

12