Prezentačné zručnosti

Obsah tréningu: PREZENTAČNÉ  ZRUČNOSTI

 

Typy prezentácií a ich základná štruktúra

 • Informatívna a prisviedčacia prezentácia, základné princípy ich využívania
 • téma prejavu, adresáti prejavu a vzťahové aspekty
 • metóda a forma prejavu, prostredie a situácie
 •  Štruktúra prezentácie a obsah jednotlivých častí – príprava, úvod, hlavná časť, záver  a diskusia, vyhodnotenie
 • Skupinová riadená diskusia, skupinové úlohy na overenie pochopenia

Najčastejšie zlozvyky pri prezentácii a ako sa ich vyvarovať

 • výklad, tipy a triky pre účastníkov Stratégie zvládania trémy, relaxačné cvičenia
 •  Pomôcky  - spôsoby ako skryť nervozitu, resp. odpútať pozornosť
 •  Čo urobiť ak sa prezentácia uberá nesprávnym smerom
 • Best practise, skupinová riadená diskusia

V čom spočíva úspech prezentácie

 • stanovenie cieľov a stratégie prezentácie
 • príprava na prezentáciu
 • štruktúra prezentácie
 • využívanie techniky (flipchart, notebook, LCD projektor...)
 • ako odbúrať trému a neistotu z prezentovania
 • spôsoby ako zaujať publikum
 • práca s pamäťou publika
 • presvedčovacie techniky
 • zvládanie námietok
 • využívanie spätnej väzby
 • Skupinová riadená diskusia, skupinové úlohy na overenie pochopenia

Osobné vystupovanie pri prezentácii

 • Postoj, zrakový kontakt, gestá (využívanie verbálnej, neverbálnej a paraverbálnej komunikácie
 • tipy pre optimalizáciu osobného prejavu
 • Využívanie verbálnej, neverbálnej a paraverbálnej  komunikácie pri prezentovaní (mimika, gestikulácia, práca s hlasom, atď.)
 • rozbor a čítanie neverbálnych prejavov v kritických situáciách

Príprava prezentácie

 •  Stanovenie cieľov a stratégie prezentácie – vo vzťahu k téme, účastníkom
 •  Príprava obsahu
 •  Prečo je nácvik dôležitý
 •  Logistika – práca s technikou, práca s priestorom
 •  Princípy úspechu powerpointovej prezentácie
 • Best practise na prekonávanie prejavov trémy, Skupinové úlohy na overenie pochopenia,

 

Práca s časom

 • Krivka pozornosti, triky používané v úvode a závere prezentácie pre zlepšenie celkového dojmu
 •  Operatívna úprava prezentácie -  technika „musím – mal by som – môžem“

Typológia účastníkov a práca s publikom

 • Rozoznávanie záujmu publika podľa neverbálnych prejavov
 • Zvládanie negatívnych prejavov v publiku
 • Techniky na vyvolanie záujmu  - ako zapájať publikum
 •  Zodpovedanie otázok publika
 • Práca s testami na typológiu ľudí, nácvik reakcií na otázky,

Nácvik prezentácií a spätná väzba

 •  Príprava reálnej prezentácie, ktorá účastníkov čaká
 • Nakrúcanie účastníkov na kameru, spätná väzba
 •  Identifikácia silných stránok účastníkov a tipy ako ich rozvíjať
 •  Identifikácia slabých stránok – tipy na ich zvládanie

 

 

 

Učebný plán tréningu a rozsah hodín      

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Teória

Prax

Typy prezentácií a ich základná štruktúra

 

1

0,5

0,5

Najčastejšie zlozvyky pri prezentácii a ako sa ich vyvarovať

1

0,5

0,5

V čom spočíva úspech prezentácie

 

1

1

0

Osobné vystupovanie pri prezentácii

 

3

0

3

Príprava prezentácie

 

2

1

1

Práca s časom

 

1

1

0

Typológia účastníkov a práca s publikom

 

1

0

1

Nácvik prezentácií a spätná väzba

 

6

0

6

Spolu

 

16

4

12