Vedenie hodnotiacich pohovorov a spätná väzba

Obsah tréningu: VEDENIE HODNOTIACICH  POHOVOROV

 

Hodnotenie zamestnancov – nástroj riadenia výkonnosti a rozvoja

 • typy hodnotenia zamestnancov
 • postup (technika) hodnotenia zamestnancov
 • spolupráca manažéra a HR útvaru v procese hodnotenia zamestnancov
 • prepojenie procesu hodnotenia na odmeňovanie
 • prepojenie hodnotených KPIs s odmeňovaním
 • skupinová diskusia, skupinová práca

Pravidlá spätnej väzby

 • oceňujúca a konštruktívna spätná väzba
 • pravidlá poskytovania spätnej väzby
 • práca s kritikou a pochvalou
 • najčastejšie chyby pri poskytovaní spätnej väzby
 • spätná väzba ako nástroj rozvoja
 • modelové situácie – hranie rolí, poskytovanie spätnej väzby kolegovi, podriadenému a nadriadenému
 • modelové situácie, interaktívne aktivity

 

Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru

 •  metóda sendviča
 •  hodnotenie minulosti, očakávania do budúcnosti
 •  výstup z hodnotiaceho rozhovoru
 •  nastavenie komunikácie a kontroly plnenia záverov z hodnotiaceho rozhovoru
 •  modelové situácie – skúšanie si jednotlivých fáz hodnotiaceho rozhovoru, video natáčanie

 

Správanie sa pri hodnotiacom rozhovore

 • aktívne počúvanie, partnerský prístup
 • možné reakcie hodnoteného
 • zvládanie odmietania pri hodnotiacom rozhovore
 • modelové situácie – skúšanie náročných situácií pri hodnotiacom pohovore, prípadová štúdia, video natáčanie

 

 

Učebný plán tréningu a rozsah hodín

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Teória

Prax

Hodnotenie zamestnancov – nástroj riadenia výkonnosti a rozvoja

2

1

1

Pravidlá spätnej väzby

 

4

1

3

Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru

 

4

1

3

Správanie sa pri hodnotiacom rozhovore

6

1

5

Spolu

 

16

4

12