Zvládanie stresu

Obsah tréningu: ZVLÁDANIE  STRESU

 

Definícia stresu a záťaže

 •  stres ako príčina a reakcia
 •  význam stresu pre prežitie človeka
 •  eustres a distres

Príčiny stresu (stresory)

 • Identifikácia stresorov v súkromí
 • Identifikácia stresorov na pracovisku
 • individuálna a skupinová práca, skupinová diskusia

Symptómy stresu

 • Symptómy stresu v rovine emočnej, telesnej, myšlienkovej a v rovine správania
 • Identifikácia všeobecných a individuálnych prejavov
 • Prežívanie stresových situácií
 • Pôsobenie stresu v čase – vplyv na zdravie a psychiku človeka                            
 • Sebadiagnostika pomocou dotazníkov, sebadiagnostika prostredníctvom dotazníkov, riešenie modelových situácii a spätná väzba, skupinová diskusia

Stratégie zvládania stresu

 •  predchádzanie stresovým situáciám
 •  odbúravanie a zvládanie stresu
 •  určovanie priorít, pozitívne myslenie
 •  Vedieť povedať „nie“
 • Trávenie voľného času
 • individuálna a skupinová práca, skupinová diskusia, riešenie modelových situácii a spätná väzba

Základné techniky zvládania stresu na pracovisku

 • relaxačné techniky, cvičenia na reguláciu myšlienkových pochodov
 • techniky praktického nácviku konkrétnych stresových situácií s klientom, nadriadeným, kolegami
 • psychohygiena v práci
 • nácvik konkrétnych stresových situácií, zážitkové aktivity, video natáčanie

Plánovanie ako forma predchádzania stresu

 • plánovanie cieľov, rozpad cieľov do úloh 
 • práca s prioritami, určovanie priorít, prijímanie priorít od nadriadeného
 • individuálna a skupinová práca, skupinová diskusia, riešenie modelových situácii a spätná väzba

Relaxačné techniky na zvládanie stresu

 • Automasáže
 • Uvoľňovacie techniky
 • Meditácia
 • Autogénny tréning
 • Tvorivé techniky
 • Relaxačné cvičenia a techniky, skupinová diskusia

 

Učebný plán tréningu a rozsah hodín      

 

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Teória

Prax

Definícia stresu a záťaže

 

1

1

0

Príčiny stresu (stresory)

 

2

1

1

Symptómy stresu

 

4

1

3

Základné techniky zvládania stresu na pracovisku

2

0

2

Plánovanie ako forma predchádzania stresu

 

3

1

2

Relaxačné techniky na zvládanie stresu

 

4

0

4

Spolu

 

16

4

12